Sagunt

LUDI SAGUNTINI. XXII FESTIVAL DE TEATRE GRECOLLATÍ

Coordinadora

María Isabel Pérez Máñez.

Lloc

Teatre Romà de Sagunt.

Organitza

Prósopon Sagunt

Activitats paral-leles

L’Associació Prósopon Sagunt organitza, únicament pera l’alumnat inscrit al Festival de Sagunt, el XIX Certamen Compitalia en tres modalitats:

Terminis, Jurats, premisialtres detalls apareixen al dípticenviat als Centres.

Tallers de CULTURA CLÁSSICA

Estanorganitzatspelprofessorat de l’Associació LVDERE ET DISCERE en col·laboracióamb la SAGVNTINA DOMVS BAEBIA amb motiu del Festival de Sagunt.
Tots tenenplantejamentfonamentalmentdidàctic.
1. Museumscaenicumgraecolatinum: escenografiaiinterpretació de la tragèdia.
2. De re coquinaria: banquet, aliments, utensilis, itècniques de conservacióicuinat.
3. Militaria: el món de les legions en Roma.
4. Fibulae: vestimentagrecoromana, pentinats,calçatiadreços.
5. Balnea et unguenta: la cosmèticai la higiene.
6. Physis et logos: coneixements científicsambrepercussió en la ciència actual.
7. Plaça de les divinitats: coneixementsmitològics.
8. Tesellae: el ric món dels temes del mosaici les seues tècniquesd’elaboració.
9. Tempore capto: les formes de mesurar el temps.
10. Olimpomenuts: el mónclàssic per a l’alumnat del primer cicle infantil.
11. Aetateshominis, Infantia: La vida diària dels xiquetsromans.
12. IncipitTitivillus: escripturaantigua, utensilis, suportsitècnica.
13. Ceràmicagrega: la fabricació, les formesi la decoració de la ceràmicagrega.
14. Terpsícore, cors idansesgregues: considerades invent dels déus iimitadespels humans.
15. Itinera: rutesguiadespelsjacimentsarqueològics de Sagunt.
16. Forumclassicum: espai oberta la plaçaambaccés als Spatia.
17. Olymposchola: el mónclàssicdirigita l’alumnat de Primària.
HORARI: DE 9:30 A 14:15ambduració d’una hora pera cada grup d’alumnat.
INSCRIPCIÓ: començarà, com la del Festival, el dia 27 de novembre de 2017a la pàgina www.culturaclasica.net.

Sagunto

Estaba situada en una posición estratégica: en la cima de un cerro y parte de la ladera con el dominio del cruce de caminos que recorre el litoral de Norte a Sur.

Civitas ea longe opulentissima ultra Hiberum fuit, sita passus mille ferme a mari…… Dum ea Romani parant atque consultant, iam Saguntum summa vi oppugnabatur. …… Argentum aurumque omne ex publico privatoque in forum conlatum in ignem ad id raptim factum conicientes eodem plerique semet ipsi praecipitaverunt. …Captum est oppidum cum ingenti praeda

Teatro de Sagunto

Sucedía en el año 219 a.C. La población se romanizó rápidamente y se convirtió en “municipium”.

Su teatro fue construido en el siglo I d.C. en la ladera norte de la colina, en una terraza intermedia entre el foro y la trama urbana, en torno al cual se se dispusieron diversos edificios públicos y el puente sobre el río Palancia, que enlazaba la ciudad con la vía Augusta.